سنجش قد و وزن

سنجش قد و وزن

  .در روز یکشنبه 6 آذر قد و وزن دانش آموزان پایه پیش دبستان1 تا پنجم اندازه گیری شد

On Nov.27th the nurse took height and weight measurement of KG1-G5.